smiths-instruments-t150v

Smiths Instruments on Trident T150V